Dagverse producten • Vóór 10:00 besteld = vóór 17:00 in huis • Gratis bezorging boven €30 • Elke week nieuwe recepten! • Géén abonnement!

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Met behulp van de website wil Biofair Holding bv, handelend onder de naam Aangenaamthuis, de mogelijkheid bieden bestellingen door te geven van consumenten aan Aangenaamthuis en informatie bieden over producten en aanbiedingen. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Aangenaamthuis op de website www.aangenaamthuis.nl gelden de volgende voorwaarden.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de besteldienst een overeenkomst afsluit met Aangenaamthuis;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de consument om gebruik te maken van de besteldienst;

1.3 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Aangenaamthuis op de website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Aangenaamthuis, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen.

1.5 Bestelling: de door de consument via de website geplaatste bestelling van voedings producten en/of drinkwaren behorend tot het Aangenaamthuis assortiment;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen cosumenten) die de website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen bestelling wordt geplaatst en een overeenkomst tot stand komt;

1.7 Aangenaamthuis die de bestelling uitvoert;

1.8 Aangenaamthuis, Biofair Holding BV, gevestigd aan de Kleine Houtstraat 105zw te Haarlem;

1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de bestelling tussen de consument en Aangenaamthuis;

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de consument toegang wordt verkregen tot het account;

1.11 Website: de website www.aangenaamthuis.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de website biedt Aangenaamthuis consumenten de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij Aangenaamthuis. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De consument plaatst de bestelling bij Aangenaamthuis die op basis van de adresgegevens van de consument wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze Aangenaamthuis. Aangenaamthuis heeft een beperkt bezorggebied, indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van Aangenaamthuis, zal de bestelling worden geweigerd, tenzij de consument de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere bestelling geldt het op de website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag.

2.3 De bestellingen kunnen tot 12 uur voor levering worden gedaan.

2.3 Op de website wordt bij iedere bestelling de hoogte van het door Aangenaamthuis in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief BTW. Aangenaamthuis is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de website.

2.3 De consument is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de bestelling door Aangenaamthuis, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

2.4 De consument betaalt de bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de website.

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de bestelling niet bevestigd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Aangenaamthuis is dan niet verplicht de bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Aangenaamthuis de bestelling van de consument door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Aangenaamthuis is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Aangenaamthuis de bestelling annuleert zal Aangenaamthuis de consument hierover informeren. De eventueel door de consument verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de consument binnen redelijke termijn

3.2 Aangenaamthuis garandeert niet de deugdelijke en/of tijdige uitvoering van de bestelling en staat niet in voor de juiste uitvoering van de overeenkomt.

3.3 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de consument niet het recht de bestelling, nadat deze door Aangenaamthuis is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik website

4.1 De algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de website, en worden de consument op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van besteldiensten gebruik te maken moet de consument van de website eerst met deze algemene voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de consument en Aangenaamthuis, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de website en overeenkomsten, tenzij deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Aangenaamthuis is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Aangenaamthuis en consument zijn overeengekomen.

4.5 Aangenaamthuis wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de consument van de hand.

4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Aangenaamthuis zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de consument rechtstreeks bij Aangenaamthuis te worden geplaatst. Dit kan via het email-adres info@aangenaamthuis.nl. Aangenaamthuis zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de consument.
Artikel 6 De website

6.1. Aangenaamthuis heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Aangenaamthuis niet:
– dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
– dat de website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Aangenaamthuis is gerechtigd de consument ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de gebruiker te deactiveren.

6.3 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Aangenaamthuis heeft geen zeggenschap over deze websites. Aangenaamthuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de gebruiker van de website.

Artikel 7 Wachtwoord en account

7.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De gebruiker vrijwaart Aangenaamthuis volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

7.3 Aangenaamthuis is gerechtigd het wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de besteldienst(en) en/of website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Aangenaamthuis, haar licentiegevers of door Aangenaamthuis ingeschakelde derden.

8.2 De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De gebruiker is niet gerechtigd de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aangenaamthuis, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.
Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de besteldienst(en) te kunnen bieden dient Aangenaamthuis persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een De Privacy Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de website efficiënter te laten functioneren maakt Aangenaamthuis gebruik van zogenaamde cookies. Op de website is een Cookie Statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Aangenaamthuis

10.1 De totale aansprakelijkheid van Aangenaamthuis, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die de consument heeft moeten maken om de tekortkoming van Aangenaamthuis te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Aangenaamthuis wel aan de overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Aangenaamthuis voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 Aangenaamthuis is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de website en/of de besteldienst(en).

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.